کلمات الهام بخش

سه‌شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1389
  1. هرکه با کتابها خود را مشغول کند آرامش یابد.   حضرت رسول (ص)

  1. کتاب ها بوستان های دانشمندان است .    حضرت رسول(ص)

  1. برشما باد به حفظ کردن مطالب کتاب که به جمع کردن کتاب .      حضرت علی(ع)

  1. کسانی که با افکار عالی و خوب دمسازند،هرگز تنها و بی مونس نیستند.       فلیپ سیدنی

  1. کتاب رکن اعظم سعادت و نیکبختی  انسان است .      اسمایلز

  1. کتاب همنشینی است که تورا به خشم نمی آورد و دوستی است که تو را هیچگاه مـــلول نمی کندو پـند آموزی است که هیچگاه تو را به لغـــزش دچار نمی سازد.           احمد بن اسماعیل

  1. برگ های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند.     ولتر

  1. خوشبخت کسی اســت که به یکی از دو چیــز دســترسی داشـته باشد : یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.      ویکتور هوگو

  1. بدون حـکـومت می شود زندگی کرد ولــی بدون کـــتاب و مطـــبوعات نمی شود.   ابراهام لینکلن

  1. در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند ، نیست .       تولستوی